error
  • ERROR LOADING FEED DATA
וועדה המקומית לתכנון ובנייה ביקנעם: הישג חסר תקדים
חדשות - נדל"ן
הישג חסר תקדים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביקנעם. הוסמכה על ידי שר הפנים לאשר .לאחר אישורה של תכנית המתאר, תכניות מפורטות בתחומה. וזאת לתעודה: ביקנעם ממשיכים לקצור הצלחות ופרסים ארציים בכל התחומים ושר הפנים ח"כ גדעון סער הודיע לראש העיר סימון אלפסי שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביקנעם הוסמכה לאשר תכניות מפורטות בתחומה לאחר שעמדה בקריטריונים הנוקשים להסמכה.
במכתבו לראש העיר כותב השר שהוא מאשר את הסמכת הוועדה מתוקף סמכותו עקב היותה "מקיימת באופן מקצועי ויעיל מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבנייה", ולאחר קבלת המלצת מנהל מינהל התכנון בעניין. הסמכת הוועדה תסייע לקדם את מדיניות ראש העיר להוביל את יקנעם ולתת לתושבים שירותים מלאים, מצוינים ויעילים בתוך היישוב וזאת מבלי לטרטרם מחוצה לו.
בעקבות ההסמכה תורחבנה סמכויות הוועדה המוקנות לה מתוקף חוק התכנון והבנייה והיא תהיה מוסמכת לאשר בין היתר תכניות הכוללות הוראות כגון: קביעת גודל מגרשים, אישור תוספת קומות, הגדלת מספר יחידות דיור, תוספת זכויות בניה ועוד. לאחר אישור תכנית המתאר היישובית החדשה סמכויות אלו אף תוגדלנה והוועדה תוכל לאשר כל תכנית התואמת את תכנית מתאר זו.(הוועדה תהיה מוסמכת לקדם תכניות מפורטות, רק לאחר אישורה הסופי של תכנית המתאר הכוללנית ליקנעם, ובלבד שהתכניות המפורטות תואמות את תכנית המתאר).
הסמכת הוועדה הינה "על תנאי" לשנתיים, ובמהלך תקופה זו יידרשו בוועדה לגבש מדיניות אכיפה ועמידה בתנאים ובפיקוח הועדה מחוזית/משרד הפנים, וכן העמדת כוח אדם נדרש לצורך עמידה במטלות ועדה עצמאית. הסמכת הוועדה נחשבת להישג עצום בתחום התכנון והבנייה וזאת לנוכח העובדה שהיא מתפקדת כוועדה מקומית עצמאית כשלוש שנים בלבד, דבר שאין לו אח ורע בשום יישוב אחר. עד היום הוסמכו אחת עשרה וועדות מקומיות בלבד בכל הארץ ושלוש נוספות נמצאות בהליכי אישורים. ועדות אחרות מחכות לאישורים מן הסוג הזה שנים רבות והוועדה ביקנעם למרות היותה צעירה חנכה בשנים הללו ועדות אחרות, ועכשיו כאמור הורחבו סמכויותיה.
 

הוסף תגובה

שם:
אימייל:
נושא:
תגובה:

חדש בספריה

עדכוני חדשות ב

ביג יקנעם

ביג יקנעם - רשימת חנויות